17

สาขา


11

หลักสูตร


2514

นักศึกษา


155

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

องค์กรชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษา
นักเทคโนโลยี มืออาชีพสู่สังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

22/03/2023

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนงานที่สร้างคุณค่า

21/03/2023

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

21/03/2023

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาคณะรอบที่ 3 (ม.6/ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566

22/03/2023

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนงานที่สร้างคุณค่า

21/01/2023

โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕

23/11/2022

โครงการสัมมนาพัฒนาแผนปฏิบัติราชการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

14/11/2022

ครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนสำหรับระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/11/2022

ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติสำหรับผลิตเนื้อหาดิจิทัลขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/11/2022

ประกวดครุภณฑ์ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนสำหรับระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/08/2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

11/08/2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

10/08/2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

07/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

07/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

07/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มหาชาติ อินทโชติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18/03/2023

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งฟ้า บุญกะยะ และ นางสาวกชนิภา อุ่นสุพรรณ์ ได้รับรางวัล Best Twenty Idea Pitching โครงการ RMUTT Young Startup Fund 2023 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเข้าสู่รอบคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย

23/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรางค์ ศิริโต ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2023 MOS ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

22/02/2023

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ICT Workshop 2022

ข่าวงานวิจัย

คลิปวิดีโอกิจกรรมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม