สรุปข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

17

สาขา


21

หลักสูตร


2514

นักศึกษา


155

บุคลากร


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

องค์กรชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษา
นักเทคโนโลยี มืออาชีพสู่สังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

23/01/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อการพัฒนาคณะที่ยั่งยืน

07/09/2023

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๒๕๖๖/๑

01/09/2023

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ รายการประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2566/1 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/08/2023

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2565/2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/07/2023

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

27/07/2023

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

26/07/2023

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

09/02/2024

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภณ หรรษกรคณโชค เนื่องในโอกาสได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT Scholarship 2024

02/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางบรรเลง สระมูล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

08/01/2024

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนวัง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คลิปวิดีโอกิจกรรมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม