«

»

เม.ย.
22

การขอใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555

การขอใบประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555

เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย จะประชุมอนุมัติผลการศึกษา สำหรับผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 ในวันที่ 25  เมษายน 2556 ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี สามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู ได้ทันการสอบครูผู้ช่วย  งานทะเบียน จึงขอแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่  26  เมษายน  2556   โดยแนบหลักฐานและดำเนินการขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนดำเนินการ

  1. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย จาก

http://www.ksp.or.th/service/ktb_payment.php

  1. นำใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระเงิน 500 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา
  2. ยื่นเอกสารและหลักฐานที่งานทะเบียนตามได้ตั้งแต่วันที่ 22-26  เมษายน  2556

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น

  1. แบบคำขอ (คส.๐๑.๑๐) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (Download จากไฟล์ที่แนบมา หรือจาก

http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/news5/files/2417-1378.pdf (หน้า 54-55)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ควรเป็นรูปถ่ายชุดครุยเพื่อให้ถูกระเบียบและตรวจสอบง่าย) พร้อม File (CD)
  4. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส/หย่า
  6. ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ งานทะเบียน  โทร. 02-5494723-4

22  เมษายน  2556