17

สาขา


11

หลักสูตร


2332

นักศึกษา


154

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

องค์กรชั้นนำในการผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษา
นักเทคโนโลยี มืออาชีพสู่สังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

25/05/2022

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

25/05/2022

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

23/05/2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท

17/05/2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโดย บริษัทพิณสยามจำกัด

27/04/2022

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมระบบออโตเมชั่นขนาดเล็กด้วย PLC และ HMI จัดโดย ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

26/04/2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

23/05/2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท

20/05/2022

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑๒ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๑๑ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลครั้งที่ ๔

19/05/2022

การประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

29/03/2022

โครงการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๖๔/๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/03/2022

โครงการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๖๔/๒ จำนวน ๑ ชุด

16/12/2021

การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๖๓

23/05/2022

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท

15/03/2022

การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีกำปงสะปือ และกำปงเฌอเตียล โครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา

26/09/2021

The 3rd China-ASEAN Art & Educaition Exhibition: China-ASEAN Cross-Border Art Education Collaboration (Session II: Student Exchage and Study in Guizhou & ASEAN Countries)

18/05/2022

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

06/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขพรรณเจริญ ที่ได้รับรางวัลชมเชย นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี ๒๕๖๔

29/04/2022

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชพร เมฆานิมิตดี ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

18/01/2022

พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้กับนักวิจัยดีเด่น หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานวิชาการดีเด่น และพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๔

22/12/2021

มูลนิธิทาคาฮาชิ มอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

26/11/2021

การประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Technical and Vocational Education and Training International Conference 2021

ข่าวงานวิจัย